خرید آنلاین فایل<آشنايی با معماری جهان>

آشنايی با معماری جهان آشنايی با معماری جهان در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنايی با معماری جهان.

Renaissance معماري رنسانس Architecture
فهرست مطالب Contents پيشينه تاريخي Historiography دوره هاي معماري رنسانس Principal Phases ويژگي هاي معماري رنسانس Characteristics of Renaissance Architecture زمينه تجلي و رشد معماري رنسانس در ايتاليا Influences on the development of Renaissance architecture in Italy توسعه و تكامل معماري رنسانس در ايتاليا Development of Renaissance architecture in Italy
فهرست مطالب Contents Spread of Renaissance architecture Beyond Italy گسترش معماري رنسانس در خارج از ايتاليا منابع References آثار معماري رنسانس Buildings of Renaissance architecture
پيشينه تاريخي كلمه رنسانس مشتق شده از دوره زيباشناسي آزاد به معني ( تولدي دوباره ) است . چيزي كه در اين دوره در نگـاه اول بـه چشم مـي خورد وجود هنرمندان بيشماري از قبيل Pittori , scultori Italani است . به نوشته تاريخ دانان فرانسوي سبك رنسـانـس براي اولين بار توسط Jules Michelet بكار گرفته شده و اين سبك در بـر گيـرنده دوره بدل كلاسيك و روش باستاني روميـها مي باشد .