خرید آنلاین فایل<اصول ایمنی در ساختمان>

اصول ایمنی در ساختمان اصول ایمنی در ساختمان در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با اصول ایمنی در ساختمان.

اصول ایمنی اصول ایمنی پله ها اصول ایمنی درب ها و پنجره ها اصول ایمنی تراس و جان پناه دودکش ها نورگیرها، داکت ها، تهویه ها آسانسورها اصول کلی ایمنی فهرست
اصول ایمنی ایمنی یعنی مصون و محفوظ بودن سلامت افرادی که به نحوی در یک مجتمع مسکونی.تجاری.... در ارتباط دارند. مصون و محفوظ بودن سلامت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی آن مجتمع فعالیت یا زندگی میکنند.
1.تمام پلکان هایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند. عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد. 2.هر راه پله باید دست کم 110 سانتی متر عرض مفید داشته باشد (مگر آنکه تعداد متصرفان از 50 نفرکمتر باشد که درآن صورت عرض راه پله به حداقل 90 سانتیمتر کاهش داده شود.) 110 اصول ایمنی پله ها
3.هر راه پله باید دست کم 205 سانتی متر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته و بین هر دو پاگرد متوالی حداکثر فاصله قائم 370 سانتی متر باشد. 4. ارتفاع هر پله حداکثر 18 سانتی متر و حداقل 10 سانتی متر داشته باشد. 5. هر کف پله باید حداقل 28 سانتی متر پاخور و حداکثر 2% شیب داشته باشد. 205cm